Sökning: "Hilda Ward"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hilda Ward.

  1. 1. Omvårdnadsepikriser : Från sluten somatisk vård till hemsjukvård

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Hilda Svensson; [2009]
    Nyckelord :palliativ vård; nursing report; nursing documentation; public health nurse; palliative care; home care; omvårdnadsepikris; omvårdnadsdokumentation; hemsjukvård; distriktssköterska;

    Sammanfattning : Distriktssköterskan är ofta den sista länken i vårdkedjan från den somatiska vården och hemsjukvården. En fungerande överrapportering från den slutna somatiska vården till hemsjukvården är av yttersta vikt för patientens trygghet och säkerhet och det är därför viktigt att innehållet i omvårdnadsepikrisernas uppfattas som relevant för den fortsatta vården. LÄS MER