Sökning: "Hilda Ward"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hilda Ward.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med självskadebeteende : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hilda von Sydow; Tove Lindholm; [2015]
  Nyckelord :Self-harm; feelings; nurses’ experiences; interactions; Självskadebeteende; känslor; sjuksköterskors upplevelser; interaktion;

  Sammanfattning : Background: Self-injury behavior is common in society. Nurses will meet patients with these problems during their daily work. Patients with self-injurious behavior do often feel misunderstood and are often dissatisfied with the health care they are given. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsepikriser : Från sluten somatisk vård till hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Hilda Svensson; [2009]
  Nyckelord :palliativ vård; nursing report; nursing documentation; public health nurse; palliative care; home care; omvårdnadsepikris; omvårdnadsdokumentation; hemsjukvård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Distriktssköterskan är ofta den sista länken i vårdkedjan från den somatiska vården och hemsjukvården. En fungerande överrapportering från den slutna somatiska vården till hemsjukvården är av yttersta vikt för patientens trygghet och säkerhet och det är därför viktigt att innehållet i omvårdnadsepikrisernas uppfattas som relevant för den fortsatta vården. LÄS MER