Sökning: "Hillevi Hallgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hillevi Hallgren.

  1. 1. Invandrare med diabetes - att stötta och bemöta ur ett transkulturellt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Catarina Ivarsson; Hillevi Hallgren; [2004]
    Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; invandrare; hälsouppfattning; transkulturell omvårdnad; sunrise-modellen;

    Sammanfattning : Immigration is today happening in Sweden to a great extent and this requires a higher level of demands within the transcultural nursing. With this fact as a base to our literature review the aim of the study was developed. LÄS MER