Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Läsvänlig litteratur som skildrar utanförskap : En studie om oavsiktliga konsekvenser och symboliskt våld i skolan

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Hillevi Olterman; Janina Kingstedt; [2015]
    Nyckelord :symbolic violence; unintended consequences; reading ability; social exclusion; symboliskt våld; oavsiktliga konsekvenser; läskunskap; socialt utanförskap;

    Sammanfattning : Denna uppsats belyser oavsiktliga konsekvenser som kan uppstå när skolpersonal rekommenderar läsvänliga böcker som skildrar utanförskap. Uppsatsen ämnar söka svar på om skolans pedagogiska åtgärd att rekommendera läsvänliga böcker kan ses som en oavsiktlig symbolisk våldföring samt undersöka vilka etiska dilemman som kan uppstå på grund av att böckerna skildrar utanförskap. LÄS MER