Sökning: "Histogram av genomsnittliga tidsytor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Histogram av genomsnittliga tidsytor.

  1. 1. The effect of noise filters on DVS event streams : Examining background activity filters on neuromorphic event streams

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Giorgos Trogadas; Larissa Ekonoja; [2021]
    Nyckelord :Dynamic vision sensor; Noise reduction; Filter performance evaluation; Histogram of Averaged Time Surfaces; Neuromorphic vision; Event-based vision; Dynamisk synsensor; Brusreducering; Utvärdering av filter prestanda; Histogram av genomsnittliga tidsytor; Neuromorfisk synsensor; Händelsebaserad syn;

    Sammanfattning : Image classification using data from neuromorphic vision sensors is a challenging task that affects the use of dynamic vision sensor cameras in real- world environments. One impeding factor is noise in the neuromorphic event stream, which is often generated by the dynamic vision sensors themselves. LÄS MER