Sökning: "Historic Cost"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Historic Cost.

 1. 1. Självständiga, men var priset rätt? : en jämförande fallstudie av Danmarks och Sveriges militära insatser i Afghanistan

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :civil-militära relationer; strategi; förvaltningspolitik; autonomi; militär effektivitet; försvarstransformation;

  Sammanfattning : The historic tension between military experts and political sovereignty over the armed forces continues to dog the field of civil-military relations. History has shown us that some politicians are more than willing to interfere in military operation as well as military officers are willing to act on the political scene. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av simuleringsmodell för utvärdering av olika portföljstrategier inom skuldförvaltning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Love Eklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : How a country should borrow money is no easy question to answer as there are many different variables in play that affects a debt managers decision. One way to make the decision easier is to use a model that can quantify the risk and costs to let the debt manager choose a strategy that will minimize cost at certain risk level. LÄS MER

 3. 3. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Niklas Wessmark; [2019]
  Nyckelord :learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Sammanfattning : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. LÄS MER

 4. 4. The effects of low-emissivity window films on thermal comfort and energy performance of a historic stone building in cold climate: computer simulations with "IDA ICE"

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Saman Abolghasemi Moghaddam; [2019]
  Nyckelord :Low-E window films; low-emissivity window films; thermal comfort; IDA ICE; solar heat gain; U-value; building energy saving measures; heating demand; cooling demand;

  Sammanfattning : Low-emissivity (low-E) window films are designed to improve the energy performance of windows and prevent indoor overheating by solar radiation. These films can be applied to different types of glazing units without the need for changing the whole window. LÄS MER

 5. 5. Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Zago; Gustav Westman; Markus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fair Value; Accounting Standards; IFRS; PPE Property; Plants and Equipment ; Historic Cost; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Fair Value, Accounting Standards, IFRS, PPE (Property, Plants and Equipment) och Historic Cost Syfte: Syftet är att utreda varför det finns en diskrepans mellan teoretisk uppfattning och vad praktiker anser problematiskt angående användningen av verkligt värde och dess egenskaper. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet bygger på begreppen relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet som presenteras i IASB:s föreställningsram, agentteorin samt positiv redovisningsteori och dess huvudhypoteser samt tidigare forskning på området. LÄS MER