Sökning: "Historiebruk - historiografi - läromedel - medeltiden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Historiebruk - historiografi - läromedel - medeltiden.

  1. 1. Medeltiden och de svenska läromedlen : En studie om historiebruk från 1910 - talet till 2010.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Ronnie Westling; [2020]
    Nyckelord :Historiebruk - historiografi - läromedel - medeltiden;

    Sammanfattning : I detta specialarbete har jag undersökt tre historiska läromedel och hur de framställer epoken medeltiden. De tre läromedlen trycktes med mer än 50 års mellanrum. De är från 1911, 1955 och 2012. Syftet med denna studie var att undersöka om det akademiska historiebruket kunde avläsas i läromedlen. LÄS MER