Sökning: "Historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet Historiemedvetande.

 1. 1. ”Hur blir man medborgare, om man ingenting vet om livet runt omkring? Först när man själv har hamnat i fällan, får man omsider kunskap.” : En komparativ och kvalitativ textanalys om Gulags framställning i skolböcker 1970-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Vendela Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiedidaktik; historiebruk; läroböcker; styrdokument; intentionalism; funktionalism;

  Sammanfattning : ”Min farfar pratade inte om det han var med om i Stalins Gulagläger om man inte pressade honom.” Detta skriver historikern Anton Weiss-Wendt om sin farfar, Helmut Weiss, som förlorade 20 år av sitt liv i Gulag.  Den här historien och fler därtill, kände världen inte till. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur - ett användbart redskap i historieundervisningen? : En litteraturöversikt om läsning av skönlitteratur i historieundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Edman; Ellinor Vinberg; [2021]
  Nyckelord :Historieundervisning; historiemedvetande; skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Alla elever har en förförståelse kopplad till historia, ett historiemedvetande, och skolans uppgift är att fördjupa detta genom att försöka få eleverna att inse hur nutiden är sammankopplad med dåtiden och hur eleverna själva är medskapare av historia. Elever behöver möta varierande undervisningsmetoder som utmanar deras historiska tänkande för att utveckling av historiemedvetande ska ske. LÄS MER

 3. 3. Bilden av drottning Kristina i tryckta och digitala läromedel för årskurs 4–6 i historia : En läromedelsanalys kopplat till historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nicole Hedenström Hamadeh; Amanda Jansson; [2021]
  Nyckelord :drottning Kristina; läromedelsanalys; historia; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läromedel i historia framställer drottning Kristina. Två frågeställningar är centrala i studien: ”Hur framställs drottning Kristina i de utvalda läromedlen i förhållande till de perioder i hennes liv som analyseras?” samt ”Finns det skillnader i hur drottning Kristina framställs i de analyserade läromedlen och vari består i så fall dessa skillnader?”. LÄS MER

 4. 4. Lärarens användning av berättelser för att stimulera elevernas historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Bexhet Bicaku; Albin Mikullovci; [2021]
  Nyckelord :Berättelser; historiemedvetande; klassrum; undervisningsform;

  Sammanfattning : The work covered in our essay touches on areas of "Stories and History use". During the course of the work, we have systematically analyzed several theses, doctoral theses and studies to seek a given answer to the question "What does research about the use of stories say to increase students' history consciousness?". LÄS MER

 5. 5. Danshistoriskt urval i kursen dansteori : Vilka val görs i undervisningen på gymnasiet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sofia Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Dance; history; intersectional; Historical Consciousness; dance teachers; Dans; historia; danshistoria; intersektionalitet; historiemedvetande; danslärare;

  Sammanfattning : Through an online survey conducted with Swedish high school dance teachers, the contents which make up the dance history course, a mandatory part of dance theory, is mapped out. The guidelines and regulations to which Swedish dance teachers must adhere when constructing the syllabus in the dance history course is broad, and by quantitative method, this study maps out areas where there is broad concurrence between respondents, and areas of greater disparity. LÄS MER