Sökning: "Historieundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade ordet Historieundervisning.

 1. 1. Genus i historieämnet : En kunskapsöversikt om framställningen av kvinnor i läromedel och historieundervisningen och dess påverkan på eleverna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Kammarfelt; Emma Jonasson; [2023]
  Nyckelord :Genus; Historia; Kvinnohistoria; Läromedel; Undervisning;

  Sammanfattning : Utifrån historieämnets läromedel och material kan det uppfattas som att kvinnorna i historien inte är av stor betydelse. Det är ett tydligt märkbart fokus på männen, medan kvinnorna många gånger blir osynliggjorda. LÄS MER

 2. 2. Är historieundervisningen jämställd? : En översikt av forskning kring kvinnors framträdande i läromedel och historieundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Linda Schaffer; Fia-Gry Redder Petersson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Interkulturella interaktioner : ”Vi” och ”de andra” i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wenche Gröndahl; Annie Larsson; [2022]
  Nyckelord :historia; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkulturalitet; historiemedvetande; postkolonialism; normalitet; ”vi” och ”de andra”;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och kritiskt analysera historielärares tal om sin undervisning i relation till läroplanens mål om historiemedvetenhet, kulturmöten och mångfald för historia i årkurs 6. Genom att fördjupa oss i lärarnas utsagor har det varit möjligt att definiera ett antal diskurser i historielärares tal om sin undervisning i årskurs 4–6. LÄS MER

 5. 5. “Hörs jag?” Effekterna på Historielärare av digital historieundervisning under pandemiåret : En fallstudie kring historielärares ämnesförståelse och dess roll i utmaningar och effekter under vårtermin 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Tommie Irvhage; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; Historiedidaktik; Covid19; Digital-undervisning; Historia; ämnesförståelse;

  Sammanfattning : In this case study I interviewed five history teachers experiences of digital education during the covid-19 outbreak the spring of 2020. What are the views of these teachers on the nature of their subject and its potential, how was this transferred into the digital space under hastily manners? And what was the following effects? Interestingly depending on how the teachers view the potential of their subject their methods of teaching it changes. LÄS MER