Sökning: "History and Archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade orden History and Archaeology.

 1. 1. Museiutställningar i Sverige - ur ett mångkulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Verdandi Sonesson; [2018-08-06]
  Nyckelord :Arkeologi; kulturpolitik; museiutställningar; kritisk kulturarvsforskning; Öst och Väst; Vi och Dem; Occidentalism; ultranationalism; mångkultur; Sverige; Archaeology; Cultural policy; Museum exhibits; Critical Heritage Studies; East and West; We and Them; Occidentalism; Jingoism; Multiculturalism; Sweden;

  Sammanfattning : This essay deals with the cultural policy that are central for the politics in Sweden today. The Swedish population are of varied cultural backgrounds and this political guideline aims to unite the population through the cultural arena, including the museum exhibitions. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor : ett problem under förhandling: en genusteoretisk policyanalys av den offentliga framställningen av mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melissa Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; problemframställning; genusteori; poli-cyanalys; diskurs; men’s violence against women; violence in intimate relationships; problem representa-tion; gender theory; policy analysis; discourse; History and Archaeology; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta uppsatsarbete undersöks fyra statliga handlingsplaner publicerade under perioden 2002–2016 utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Genom Carol Bacchis policy-analysverktyg "What’s the Problem Represented to be?" möjliggörs en diskussion kring hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs som problem, vilka bakomliggande antaganden framställningen grundar sig i samt vilka implikationer som följer. LÄS MER

 3. 3. Metalldetektorn som ett arkeologiskt redskap – ris eller ros? : En studie kring metalldetektorns bidrag till arkeologin med exempel från undersökningarna i Uppåkra och Gudme

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Julius Borg; [2018]
  Nyckelord :Metal detector; legislation; Gudme; Uppåkra; archaeology;

  Sammanfattning : The metal detector as an archaeological tool: good or bad? Over the past six decades, the metal-detector has taken both the public as the archaeology by storm. The amount of people that has started to use it both as a hobby and in their jobs, is consistently growing, and the finds that it has provided has been of great value to the archaeologists. LÄS MER

 4. 4. Å bruke fortiden : Helleristninger i Sverige som eksempel på kulturarv og dens bruk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Heidi Kristiansen; [2018]
  Nyckelord :Rock art; archaeology; historical use; heritage; Swedish Rock art;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to investigate rock art in Sweden as a cultural heritage. The material in the essay is rock art. The method is a literature study that compiles and analyzes other researchers’ views of the material (rock art). I limit the essay to rock art in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Skärvor av Glimmingehus sociala status. Glasfynden berättar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Lisa Nylén; [2018]
  Nyckelord :Glimmingehus; Glimminge; borg; storgods; Skåne; glasföremål; glasfynd; glasskärvor; dryckeskärl; vallgrav; stratigrafisk kontext; medeltiden; renässansen; social status; adel; historisk arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : A part of the project of transforming the worn down medieval fortress Glimmingehus into a tourist attraction for the people of the 20th century, was to dig out the once filled in moat surrounding it. This very labour intensive project did not only result in a nostalgic atmosphere but also a large amount of fairly well preserved finds, since the moat had once been used as a rubbish dump. LÄS MER