Sökning: "Hitlers maktövertagande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hitlers maktövertagande.

  1. 1. Bilden av Hitlers maktövertagande i nordisk press

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Nadia Wågnert; [2010]
    Nyckelord :Hitlers maktövertagande; nordisk press; tidningar;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att spegla den bild av Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet som framkommer i tidningar mellan 23 januari 1933 till 6 februari 1933. För att kunna göra detta grundades undersökningarna på tre frågeställningar: Hur framställs Hitler och det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet i tidningarna? Går det att finna någon skillnad beroende på vilken politiska inriktningen tidningarna har? Går det att finna någon skillnad mellan länderna?                     Källorna i studien består av åtta nordiska tidningar från Norge (Aftenposten och Arbeiderbladet), Danmark (Berlingske Tidende och ØstsJællands Folkeblad), Finland (Hufvudstadsbladet) och Sverige (Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Norrlandposten). LÄS MER