Sökning: "Hjältar"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Hjältar.

 1. 1. Karaktärsframställan ur ett genusperspektiv – Baserad på de mest utlånade kapitelböck- erna på Göteborgs folkbibliotek under 2018.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Ridderland; [2019-07-01]
  Nyckelord :Barnlitteratur; kapitelböcker; genus; kön; könsroller; stereotyp; normalitet;

  Sammanfattning : Då barnböcker alltid intresserat mig, var jag nyfiken på hur karaktärerna i de böcker som barn läser idag framställs ur ett genusperspektiv. Jag kunde inte hitta någon forskning inom området och valde därmed att anpassa min forskning för att fylla den forskningsluckan. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens hjältar : En intervjustudie om lärares inställning gentemot digitaliseringen av skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rasmus Eidmén; Johannes Bonnevier; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; lärare; upplevelser; brister; möjligheter; intervjuer; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett digitaliserat samhälle där den digitala tekniken fortfarande är i utveckling. Tekniken är något som påverkar mångas liv och är något som används både i människors fritid och arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Hjälten – En analys av barnhjälten i Elias & Agnes Våhlunds Handbok för Superhjältar. Del 1: Handboken och Elin Eks Athena. Grattis världen! Jag är här nu!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Matilda Herbertsson; [2019]
  Nyckelord :Hjältar; barnlitteratur; barndomsdiskurser;

  Sammanfattning : Hjälten har varit en central karaktär i berättelser under lång tid och över hela världen. De flesta av oss har en idé om vad en hjälte är men den bilden förändras i takt med strömningar och ideal. Syftet med denna jämförande litteraturanalys är att titta på två olika hjältar och deras berättelser i två samtida barnböcker. LÄS MER

 4. 4. Goda journalister, eviga hjältar : En diskursanalys om nyhetsjournalistikens gestaltning av Kim Wall och Nils Horners eftermäle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Samuelsson; Julia Pliscovaz; [2019]
  Nyckelord :Kim Wall; Nils Horner; murdered journalists; discourse analysis; myth; posthumous reputation; victim; collective grief; idealistic; Kim Wall; Nils Horner; mördade journalister; diskursanalys; myter; eftermäle; offer; kollektiv sorg; idealiskt;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how news journalism represented the two swedish journalists Kim Wall and Nils Horner, when describing their posthumous reputation after they were murdered during assignments. The research questions examined were: How does the journalism, in describing their posthumous reputations, portray the story of Kim Wall, and Nils Horner? What differences and similarities can be found in how they are portrayed as journalists, and as victims? We used Faircloughs critical discourse analysis (CDA) to find reoccurring discourses in the description of Horner and Wall. LÄS MER

 5. 5. Angereds närsjukhus kommunikation av folkhälsa – en fallstudie av "Rökfria lekplatser" och "Angereds hjältar"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Katarina Tullia von Sydow; [2018-10-29]
  Nyckelord :folkhälsa; kommunikation; organisation; meningsskapande; multimodal metod;

  Sammanfattning : Syfte: Denna undersökning har haft som syfte att undersöka och förklara Angereds närsjukhus förhållningssätt till och arbete med folkhälsa genom kommunikation.Teori: Det teoretiska ramverket innefattar definitioner av organisation, kommunikationoch organisationskommunikation. Även Karl E. LÄS MER