Sökning: "Hjärnskador"

Visar resultat 16 - 20 av 58 uppsatser innehållade ordet Hjärnskador.

 1. 16. Automatiserad Motion Tracking

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Matilda Olsson; Rebecca Sahlén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hjärnskador är vanligt förekommande inom ishockey och för att kunna utveckla bättre skyddsutrustning krävs information om kroppens rörelse. Med hjälp av motion tracking kan man få fram rörelsers och kollisioners hastigheter. Automatiserad motion tracking skulle kunna utesluta felkällor till följd av användare etc. LÄS MER

 2. 17. Rutiner i omvårdnad på intensivvårdavdelning av hjärnskadade patienter : Intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Aleksandra Ljudén; Ulrika Norling; [2016]
  Nyckelord :adult; braininjury; routines; traumatic brain injury; intensive care wards; Hjärnskada; intensivvårdsavdelningar; rutiner; traumatisk hjärnskada; vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traumatisk hjärnskada (THS) orsakas av våld mot huvud i samband med fallolyckor eller trafikolyckor. Varje år söker 20 000 personer vård på grund av skallskador. LÄS MER

 3. 18. Vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Camilla Robertsson; Sandra Skånberg; [2016]
  Nyckelord :Cardiopulmonary resuscitation; resuscitation; relatives; nurses; experience; Hjärt- och lungräddning; återupplivning; anhöriga; sjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning – en kvalitativ litteraturstudie.Bakgrund: Varje år drabbas över 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp. Vid hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist med risk för obotliga hjärnskador som följd. LÄS MER

 4. 19. Dynamic treatment with Leksell Gamma Knife Perfexion - A relaxed path sector duration optimization

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Rikard Karlander; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stereotactic radiosurgery is an increasingly popular method for treating brain tumours and lesions. The Leksell Gamma Knife Perfexion by Elekta is one of the leading instruments for stereotactic radiosurgery. LÄS MER

 5. 20. Identifiering och omvårdnadsåtgärder vid intrakraniell hypertension. En observationsstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christina Lindgren; Jenny Reimers; [2015]
  Nyckelord :Traumatic brain injury; secondary brain injury; intracranial hypertension; nursing interventions; outcome; Traumatisk skallskada; sekundära hjärnskador; intrakraniell hypertension; omvårdnadsåtgärder; utfall;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund Traumatisk skallskada drabbar relativt många och leder till personligt lidande och finansiell belastning för individ och samhälle då majoriteten får en svår till medelsvår funktionsnedsättning efter vårdtiden. På 1970-talet påvisades ett signifikant samband mellan högt ICP och sekundära hjärnskador. LÄS MER