Sökning: "Hjalmar Strömgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hjalmar Strömgren.

  1. 1. Att lösa bostadsbristen - ett omöjligt uppdrag?

    Master-uppsats,

    Författare :Hjalmar Zola Christensen; [2018]
    Nyckelord :Bostadsbrist; konflikter; agonistisk teori; intressen; planeringsteori; fysisk planering;

    Sammanfattning : I denna masteruppsats undersöks hur den svenska bostadsbristen hanteras inom kommunerna i Kronobergs län. I Studien undersöks de konflikter som eventuellt förekommer mellan olika intressen som är involverade i bostadsbehov, bostadsplanering och bostadsbyggande. LÄS MER