Sökning: "Hodan Ibrahim Botan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hodan Ibrahim Botan.

  1. 1. Skolintroduktion för nyanlända elever: : En studie om hur skolintroduktionen organiseras och genomförs med utgångspunkt i tre grundskolor i Örebro kommun

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Hodan Ibrahim Botan; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER