Sökning: "Holistiskt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Holistiskt lärande.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledare i välfungerande elevhälsoteam -En kvalitativ studie om hur vägledare bidrar med hälsofrämjande- och förebyggande arbete genom elevhälsan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Hasselgren; Evelina Fransson; [2020]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; elevhälsoteam; I-P.O;

  Sammanfattning : Forskning rapporterar om ohälsa som breder sig bland svenska skolors elever. Skolornas beredskap för det alltmer växande problemet benämns för elevhälsoteam (EHT) vars uppdrag är att främja och förebygga välmående bland elever. En inventering av de professioner som deltar inom EHT visar på olikheter. LÄS MER

 2. 2. Teknikämnet ur lärares perspektiv : att nå en likvärdig utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Ericsson; Erika Nordgren; [2019]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Grundskola årskurs 4-6; Teknikämnet; Likvärdig utbildning; Holistiskt lärande; Pragmatism;

  Sammanfattning : I dagens samhälle efterfrågas teknisk kunskap, trots det brister teknikämnet på flera av Sveriges skolor. Med bakgrund i en av Skolinspektionens granskningar har vi därför valt att undersöka hur behöriga tekniklärare i årskurs 4-6 upplever teknikämnet, i syfte att genom ett holistiskt lärande nå en likvärdig utbildning. LÄS MER

 3. 3. "Det som är nödvändigt för vissa elever är ju aldrig skadligt för andra" En kvalitativ studie av arbetet med tillgänglig lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Liselott Christensson; Runa Falkman; [2019]
  Nyckelord :gymnasiet; likvärdig utbildning; skolutveckling; systemteori; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Christensson, Liselott & Falkman, Runa (2019) “Det som är nödvändigt för vissa elever är ju aldrig skadligt för andra” En kvalitativ studie av arbetet med tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogprogrammet Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp Förväntat kunskapsbidrag Förhoppningen är att studien ska fungera som ett kunskapsbidrag för skolor som arbetar för utveckling av den tillgängliga lärmiljön. LÄS MER

 4. 4. The GRANULDISK way

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lykke Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsförändring; delaktighet; kommunikation; ledarskap; lärande organisation; långsiktighet; förändringsagenter; organisationskommunikation; förändringsledning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett komplext och holistiskt fenomen som påverkar det dagliga arbetet i organisationer. På senare år har intresset växt för att studera organisationskulturer och om det är möjligt att förändra dessa. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet som behandlingsinslag vid substansbrukssyndrom : En kvalitativ studie om behandlares uppfattningar och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Olle Bengtsson; Johan Lundin; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Substansbrukssyndrom; Behandling; Kasam; Träning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur behandlare som arbetar med fysisk aktivitet som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom uppfattar behandlingsformen. Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer. Totalt fyra behandlare från fyra olika verksamheter har intervjuats. LÄS MER