Sökning: "Holmberg"

Visar resultat 6 - 10 av 727 uppsatser innehållade ordet Holmberg.

 1. 6. ”Det skulle vara annorlunda om vi var fler” : En kvalitativ intervjustudie om fysioterapeutens yrkesroll inom psykiatrisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ronja Holmberg; Caroline Jonsson; [2020]
  Nyckelord :fysioterapi; interprofessionell samverkan; psykiatri; psykiatrisk fysioterapi; yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar i landet och arbetet mot denna fortgår inom hälso- och sjukvården, varav fysioterapeuter i en del regioner saknas inom vuxenpsykiatrin, medans i andra beräknas fysioterapeuter utgöra upp till 2% av de verksamma professionerna. De fysioterapeutiska interventionerna ger patienter inre verktyg för symtomhantering och ses som ett gott komplement till sedvanliga behandlingsinsatser, vid en mängd psykiatriska tillstånd. LÄS MER

 2. 7. United Nations Emergency Force : Svenska fredsbevarande soldaters syn på Orienten och dess folk under 1950- och 60-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Axel Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :unef; the orient; exoticism; positional superiority; unef; orienten; exotism; positionell överlägsenhet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore how the average Swedish United Nations Peacekeeper viewed the local population in 1950/60s Egypt during their six-month service in the United Nations Emergency Force. The accounts of five Swedish soldiers will be analyzed. LÄS MER

 3. 8. Talövningar i en kommunikativ språkundervisning : En analys av läromedel i engelska för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Holmberg; [2020]
  Nyckelord :engelska; lågstadiet; läromedel; kommunikativ språkundervisning;

  Sammanfattning : Engelska på lågstadiet är ett ämne som ofta hamnar i skymundan trots dess betydande roll i vårt globaliserade samhälle. Lärare har även svårt att hinna med att granska läromedel, så denna studie syftar till att analysera engelska läromedel ämnande för årskurs 3 och undersöka vilka förmågor som tränas mest och vilken typ av talövningar som används i engelska övningsböcker. LÄS MER

 4. 9. Det var en gång en Youtuber : Berättelseskrivande på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Brandstedt; Camilla Herrlin; [2020]
  Nyckelord :Teaching of writing; narrative writing; elementary school; writing process; teaching strategies; multimodal texts; Skrivundervisning; berättelseskrivande; lågstadiet; skrivprocess; berättelsestruktur; textskapande; multimodala texter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka resurser som erbjuds i undervisningen inför och under textskapandet av berättande texter. Vidare syftar studien att undersöka vad som karaktäriserar de berättande elevtexter som skapas i undervisningspraktiken samt vilka samband som synliggörs mellan elevtexterna och lärarens undervisning. LÄS MER

 5. 10. Kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid bröstcancer : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Holmberg; Emmy Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Information; Kvinnors erfarenheter; Omvårdnad; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att få diagnosen bröstcancer har kvinnor beskrivit som en chockartad upplevelse. Sjuksköterskor har beskrivit att det är viktigt att ge stöd till kvinnor med bröstcancer, genom att vara närvarande, trösta och låta kvinnorna få uttrycka sina känslor. LÄS MER