Sökning: "Home mortgage interest deduction"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Home mortgage interest deduction.

  1. 1. Effekter på bostadsmarknaden av stabiliseringspolitiska åtgärder

    Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Jacob Mattsson; [2017]
    Nyckelord :Fastighetsskatt; Kapitalvinstskatt; Skuldkvotstak; Amorteringskrav; Ränteavdrag; Bostadsmarknad; Home mortgage interest deduction; Amortization requirement; Debt-to-income ratio limit; Capital gains tax; Property tax; Housing market; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : A current topic in Swedish politics is the increasing household debt, particularly in the metropolitan areas. The Swedish Central Bank and the Financial Supervisory Authority have made proposals for several policies, to inhibit a continued growth of the household debt. LÄS MER