Sökning: "Home visit"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Home visit.

 1. 1. Motivation inom projekt vid påtvingade omständigheter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Boris Jovasevic; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Projektledning; Förändring; Covid-19;

  Sammanfattning : In connection with the global pandemic Covid-19, many organizations are being forced to leave their physical workplaces with respect of the new restrictions. What happens to individuals who are no longer allowed to visit their workplaces and meet their colleagues? How are employees motivated to work when it is conducted from one's home? This study aims to gain an understanding of what happens to the motivation within projects when the work is forced to be conducted at a distance, and what conditions does the project manager have to motivate his project groups? To answer these questions, ten project managers were interviewed, and the respondents' answers were then analyzed using a qualitative method to gain an understanding of how their experiences have been affected by the forced transition to digital work. LÄS MER

 2. 2. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på bankmedarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Smedman; Johanna Fischer; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; digitalization och well-being; Organisationsförändring; digitalisering och välbefinnande;

  Sammanfattning : Digitaliseringen ökar och tar allt större plats i vårt samhälle, vilket ställer krav på att bankbranschen måste anpassa sig till utvecklingen och erbjuda sina kunder nya digitala tjänster. Bankbranschen har utvecklats i takt med digitaliseringen för att kunna effektivisera arbetssätt och erbjuda kunderna en ökad flexibilitet då kunderna inte behöver besöka ett bankkontor, utan kan sköta sina ärenden hemifrån via exempelvis sin mobiltelefon. LÄS MER

 4. 4. Ensamhet under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om hur hemtjänstpersonalen upplever ensamhet bland äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Persson; Matilda Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Elderly; loneliness; home care; covid-19; SOC; gerotransendence; Äldre; ensamhet; hemtjänst; covid-19; KASAM; gerotranscendens;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en förståelse för om och hur hemtjänstpersonal ser ensamhet hos äldre brukare under rådande covid-19 pandemi.Vi har utgått från den kvalitativa metoden som innebär att våra informanter fått återge sin syn på de äldres tillvaro under pandemin utifrån sin erfarenhet och kompetens. LÄS MER

 5. 5. Pre-visit pharmaceuticals : ett sätt att minska stress hos hundar vid veterinärbesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Stina Ekvall; Filippa Jonsson; [2021]
  Nyckelord :dexmedetomidin; gabapentin; hund; imepitoin; trazodon;

  Sammanfattning : Djursjukvård är ett område under ständig utveckling som drivs av viljan att öka djurvälfärden och kunna hjälpa så många djur som möjligt. Ofta när detta ämne diskuteras ligger fokus på komplicerade medicinska behandlingar och exklusiv utrustning, men något som sällan ligger i fokus är hur djuren upplever situationen. LÄS MER