Sökning: "Horisont"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Horisont.

 1. 1. Bristen på arbetsmarknadskunskap i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Månsson; Inesa Velić; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmarknadskunskap; Career Management Skills; gymnasievalet; handlingshorisont; yrke;

  Sammanfattning : Då arbetsmarknader har vidgats ut till Europa och världen har antalet yrken och utbildningar ökat. Detta gör att elever idag kan uppleva sitt framtidsval som komplicerat och många uppvisar en oro inför framtiden. Dock visar de elever som har fått information om arbetsmarknaden en mindre oro kring framtiden. LÄS MER

 2. 2. Lek för lekens skull : En fältstudie av meningsskapande i barnens fria lek på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Löfstrand; [2018]
  Nyckelord :Fri lek; meningsskapande; förskola; Gadamer; horisont; horisontsammansmältning;

  Sammanfattning : Lek som en spontan aktivitet fritt vald av barnen, utan aktiv vuxen-styrning eller lärandemål (s.k. ”fri” lek), är enligt många väldigt viktig för barn. LÄS MER

 3. 3. Boxvila, inskränkning på hästens naturliga behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Gilberg; [2018]
  Nyckelord :Boxvila; stereotypier; isolering; naturligt beteende;

  Sammanfattning : En häst som skadar sig, till exempel med en fraktur, måste stå på boxvila för att förhindra att okontrollerad rörelse leder till att skadan går upp eller förvärras. Ibland leder detta även till isolering. Boxvila och isolering inskränker på hästens naturliga behov av rörelse, social kontakt och födosök. LÄS MER

 4. 4. Hierarchical Dynamic Games for Human-Robot Interaction with Applications to Autonomous Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Elis Stefansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The deployment of autonomous vehicles has become an active area of research due to its potential solution as a more efficient and intelligent transportation system. While early research focused on isolated systems, autonomous vehicles integrated on public roads have lately received substantial attention. LÄS MER

 5. 5. En horisont begränsad av normer : En studie om hur homosexuella män förhåller sig till strukturer som påverkat deras studie- och yrkesval samt studie- och yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ebba Nylén; Johannes Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :HBTQ; heteronormativitet; maskulinitet; genusordning; habitus; yrkeshabitus; studie- och yrkesval; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Är den heterosexuella normen i samhället så stark att homosexuellas valmöjligheter begränsas? Är den sexuella läggningen relevant alls när homosexuella gör sina karriärval? Syftet med denna studie är att analysera hur homosexuella män mellan 30–60 år resonerar kring sina studie- och yrkesval samt studie- och yrkesliv för att få en djupare förståelse för hur de medvetet eller omedvetet förhåller sig till samhällets strukturer. Mer precist: Vilken betydelse tillskriver homosexuella män sin sexuella läggning i vad som har påverkat och påverkar dem? Hur kan strukturer användas som förklaringsmodell till hur den sexuella läggningen påverkat och påverkar? Dessa frågor är utvalda då det saknas svensk forskning kring dem, och denna studie ämnar bidra till att fylla detta kunskapsgap. LÄS MER