Sökning: "Horisontell könssegregering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Horisontell könssegregering.

 1. 1. ”Det är ju trevligare att vara på en fest med både killar och tjejer” : En studie om HR-avdelningens könsfördelning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :John Fager; Anna Hagman; [2019]
  Nyckelord :Horisontell könssegregering; HR; human resource management; jämställdhet; arbetsgrupper; könsintegrering; doing gender; personalvetarutbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera hur strategisk HR-personal resonerar kring den ojämlika könsfördelningen inom HR-branschen i allmänhet, samt könsfördelningen på deras egna HR-avdelningar. Vi har använt kvalitativ metod och utfört enskilda semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Herren på täppan : En analys av kvinnornas underrepresentation på auktoritetspositioner i Sverige 2010

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :John Östlund; [2018]
  Nyckelord :Andel kvinnor i yrket; karriärmöjligheter; vertikal segregering; horisontell segregering; kvinnors underrepresentation; auktoritetsposition; att ha underställd; humankapital.;

  Sammanfattning : Kvinnornas underrepresentation på auktoritetspositioner är ett allmänt känt faktum som ökar med högre hierarkiska positioner och den svenska forskningen kring fenomenet har pågått i mer än 20 år. Den kvinnliga underrepresentationen har ofta diskuterats med bakgrund i familjeperspektivet, eftersom kvinnor konstaterats bära huvudansvaret för barnomsorgen som bland annat minskar tiden i förvärvsarbete. LÄS MER

 3. 3. Kvinnornas framtid i processindustrin : En kvalitativ studie om vilka förändringar kvinnor vill se inom den mansdominerade processindustrin för att öka jämställdheten i branschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Othilia Englund; [2017]
  Nyckelord :könssegregering; ojämställdhet i arbetslivet; kön i arbetslivet; kvinnor inom processindustrin; hierarkier i arbetet;

  Sammanfattning : Uppsatsenssyfte har varit att studera vilka förändringar kvinnor inom den mansdominerade vill seför att öka jämställdheten mellan könen inom den svenskaindustrin.Industrinstårinför förändring på flera sätt. LÄS MER

 4. 4. Varför så mycket män? : En kvalitativ studie om jämställdhetsarbete i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hanna Petersen; Henny Schelén; [2017]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; The Swedish Music Business; Gender Segregation; Organisation; Genus; Jämställdhet; Jämställdhetsarbete; Musikbranschen; Könssegregering; Organisation;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett ämne som frekvent diskuteras inom musikbranschen, men trots det finns det en tydlig manlig dominans på ledande och kreativa poster. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har undersökt hur organisationer inom musikbranschen arbetar internt och externt med jämställdhet samt hur de avser komma till rätta med problematiken att kreativa och ledande positioner domineras av män. LÄS MER

 5. 5. Synen på kön och kompetens : Kunders uppfattning om på kompetens ikönssegregerade yrken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linus Nielsen Isho; Prim Patrik; [2016]
  Nyckelord :genus; kunder; konsumenter; kompetens; kön; uppfattningar;

  Sammanfattning : Vår uppsats var av den kvantitativa sorten och undersökningen har genomförts med hjälp av ett experiment, med medkommande enkät. Uppsatsen fokuserar på horisontell könssegregering, med detta menar vi hur olika yrkesbranscher är dominerade av ett kön. LÄS MER