Sökning: "Horisontella undantag"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Horisontella undantag.

 1. 1. Online-resebyråers användning av prisparitetsklausuler - konkurrensbegränsning eller undantag för genuin agent?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Suomela; [2018]
  Nyckelord :konkurrensrätt; EU-rätt; prisparitetsklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tack vare internet är det idag möjligt för en slutkund att jämföra priser och produkter online på olika hemsidor, innan slutkunden väljer att genomföra köpet. Det stora utbudet av varor och tjänster på internet har ökat konkurrensen på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Schmidbergers arv. Om den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, konstitutionalism och det politiska.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niclas Holmgren Persson; [2016-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker och problematiserar jag juridifiering och konstitutionalisering av det politiska handlingsutrymmet, med ett särskilt fokus på den unionsrättsliga konflikten mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter. Utifrån två dimensioner systematiserar och tolkar jag samtliga rättsfall från EU-domstolen där konflikten lett till slutlig dom. LÄS MER

 3. 3. KONKURRENSBEGRÄNSANDE MILJÖAVTAL ENLIGT ARTIKEL 101 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patrik Samuelsson; [2014]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; konkurrensrätt; civil and criminal procedure; miljörätt; environmental law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den kanske största miljöpolitiska utmaningen inom Europa är för närvarande frågan om hur det är möjligt att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt uppnå miljömålen i syfte att skapa en hållbar utveckling i samhället. Trenden har gått från att tillgripa lagstiftningsåtgärder till att via marknadsbaserade styrmedel försöka involvera olika marknadsaktörer att på egen hand bli delaktiga i miljöförbättringar som krävs för ett effektivt användande av samhällets resurser, vilket ligger till grund för en hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. In house-situationer : Möjligheter i relationen mellan upphandlande systerbolag att undantas från reglerna om offentlig upphandling

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Selma Becirbegovic; [2013]
  Nyckelord :Horisontella undantag; vertikala undantag; in house-situationer; Teckal-kriterier; upphandlande systerbolag;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling har till syfte att undvika snedvriden konkurrens och ge anbudsgivare likvärdiga möjligheter att tilldelas ett offentligt kontrakt. Däremot krävs det ingen offentlig upphandling när en offentlig myndighet utför ett uppdrag i egen regi. LÄS MER

 5. 5. Ambush marketing. En studie och analys av det rättsliga skydd som erbjuds stora idrottsevenemang i Sverige med anledning av ambush marketing

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacob Hallberg; [2012-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ambush marketing kan kortfattat beskrivas som en marknadsföringsstrategi där någon associerar sin produkt eller sitt företag med ett stort idrottsevenemang utan att ha betalat någon sponsringsavgift. Fenomenet har fötts och utvecklats i takt med en allt mer sofistikerad sponsringsmarknad där sponsorer givits exklusiv rätt att utnyttja den goodwill som förknippas med ett evenemang. LÄS MER