Sökning: "Horizons for action"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Horizons for action.

 1. 1. Det stora vägskälet : gymnasieelevers upplevelse och planerade val inför nästa fas i livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Petra Kärrström; Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Horizons for action; school-to-work transition; upper secondary students; educational and career choices; turning point; Handlingshorisont; school-to-work transition; gymnasieelever; studie- och yrkesval; brytpunkt;

  Sammanfattning : Brytpunkten från gymnasiet kan förstås som ett avgörande vägskäl med ett överflöd avvalmöjligheter för ungdomar. Syftet med denna studie var att genom en kvantitativenkätundersökning kartlägga hur gymnasieelever i år tre på naturvetenskaps-,samhällsvetenskaps-, och ekonomiprogrammet i Stockholms län planerade och motiverade sittval inför tiden efter gymnasiet och att se hur detta skilde sig åt utifrån bakgrundsfaktorerna kön,etnicitet och bostadsort, samt att få en översikt för hur gymnasieeleverna upplevde brytpunktenfrån gymnasiet och hur de såg på sin egen handlingshorisont. LÄS MER

 2. 2. Gribov ambiguities in non-Abelian gauge theories

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Fredrik Granström; [2021]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis investigates the quantization of field theories using the functional integral formalism. Gauge invariance necessitates a gauge-fixing procedure that chooses a unique field configuration from each gauge orbit. LÄS MER

 3. 3. Varför är det så ont om likvärdig vägledning? : Vägledarens syn på sitt uppdrag och hur det kan bli mer likvärdigt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sandra Käck Jansson; Beatrice Österberg; [2021]
  Nyckelord :Career guidance assignation; Equivalence; Horizons for action; Careership; Vägledningsuppdraget; Likvärdighet; Handlingshorisont; Framtidsval;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att fördjupa förståelsen för hur studie- och yrkesvägledare ser på sitt uppdrag med särskilt fokus på hur de uppfattar uppdragets likvärdighet. Intresset för detta område har väckts under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare på Stockholms universitet och utifrån de diskussioner kring vägledning och vägledares uppdrag som förs i samhället idag. LÄS MER

 4. 4. Valkompetens hos gymnasieelever : Elevers perspektiv på gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Karlsson Jerfström; Vanya Rosén; [2020]
  Nyckelord :Decision-making competence; Choice of upper secondary school; Wide and narrow guidance; Horizons for action; Career Management Skills; Career competence; Valkompetens; Gymnasieval; Fokusgrupp; Vid och snäv vägledning; Handlingshorisont; Career Management Skills; Karriärkompetens;

  Sammanfattning : Many students change their choice of secondary school programme or fail to complete their studies which results in a great cost to society or personal costs for the student. The purpose is to examine the experiences of two groups of upper secondary school students regarding their choice of upper secondary school programme. LÄS MER

 5. 5. Starving for safe spaces : knowledge production, consciousness-raising and “the political” in the Facebook group Fittlife

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Dajana Kovacevic; [2020]
  Nyckelord :knowledge production; political participation; feminism; postfeminism; consciousness-raising; experiential knowledge; authoritative knowledge; digital affordances; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis explores online knowledge production around a subject that has been considered taboo and inappropriate through history – sexual, reproductive and genital health for people with female genitals. Therefore, it also examines the political potential of coming together to openly discuss such “delicate issues”. LÄS MER