Sökning: "Hoshin planning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hoshin planning.

 1. 1. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevda arbetsbelastning inom vuxenutbildning – en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredrik Otterdahl; [2017]
  Nyckelord :Teacher; workload; education; lean; hoshin kanri; Lärare; arbetsbelastning; utbildning; lean; hoshin kanri;

  Sammanfattning : Omfattande litteratur pekar på lärares arbete och dess ökade arbetsbelastning och stress. Lärare känner att de får mer administrativa uppgifter och mindre undervisningstid, detta upplever lärare påverka elevernas undervisning negativt. Lärare förväntas ta på sig ansvar och roller de tidigare inte haft. LÄS MER

 3. 3. Hoshin Kanri – the Japanese way of piloting : An exploratory study of a Japanese strategic management system

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johan Ideskog; Adina Alic; [2016]
  Nyckelord :Hoshin Kanri; Policy Deployment; Management by policy; Hoshin planning; Catchball; PDCA-Cycle;

  Sammanfattning : Strategy is a highly topical subject among managers and since the world is constantlychanging it is also an important subject for companies’ competitive advantage and survival.At the same time experts in the field of strategic management describe western techniques ascomplex and ineffective while the Japanese techniques have been seen as unambiguous andcharacterized by focus on quality, productivity and teamwork. LÄS MER

 4. 4. Målstyrningssystem : målkongruens i planeringsprocessen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Daniel Nyd; Andrea Teodorowitz; [2010]
  Nyckelord :Goal congruence; performance measurement systems; Balanced Scorecard; Hoshin Kanri; planning process; Målkongruens; planeringsprocess; målformuleringsprocess; performance measurement system; målstyrningssystem; Balanced Scorecard; balanserat styrkort; Hoshin Kanri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1900-talet skedde flera teknologiska framsteg och Relevance Lost-debatten förändrade synen på den traditionella ekonomistyrningen. De två målstyrningssystemen, det balanserade styrkortet och Hoshin Kanri, anses delvis besvara kritiken samt möjliggöra för företag att implementera sina strategier. LÄS MER