Sökning: "Hotell APU"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Hotell APU.

 1. 1. Handledares ambitioner : Hur berättar handledare om den information och utbildning de fått och vad de har för ambitioner med sitt handledande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Mikael Holm; [2012]
  Nyckelord :handledning; arbetsplatsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Med lång erfarenhet från yrkeslivet inom hotell- och restaurangbranschen där jag handlett elever under utbildning ser jag nu som ansvarig för undervisningen på skolan elevernas praktik ur ett annat perspektiv. Vi befinner oss för närvarande i skarven mellan två läroplaner, Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94 [ Lpf 94] och Gymnasieskola 2011 [ Gy 11]. LÄS MER

 2. 2. Social kompetens i restaurangen – En studie av skolans och restaurangbranschens syn på serveringshantverket

  C-uppsats,

  Författare :John-Erik Sundbäck; [2011]
  Nyckelord :Social kompetens; hotell- och restaurangprogrammet;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syfte:Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur arbetsgivare respektive skolan ser på socialkompetens inomrestaurangbranschen. Finns det någon skillnad på vad skolan undervisar om och vad som är önskvärt på dagensarbetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. Service och bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ulrika Armano; [2011]
  Nyckelord :service och bemötande;

  Sammanfattning : Grundtanken med examensarbetet har varit att genom kvalitativa intervjuer ta reda på om ett betyg i service och bemötande är aktuellt och efterfrågat inom hotell- och restaurangbranschen och vad införandet av ett sådant betyg skulle tänkas få för konsekvenser för eleven. Vidare belyses vikten av en god attityd i servicebranschen, en egenskap som värderas väldigt högt och ställa detta i kontrast till skolan och hur lärare och handledare arbetar för att stimulera en positiv social utveckling hos eleven. LÄS MER

 4. 4. I gränslandet mellan gymnasieskola och yrkesliv : En studie kring hur elever på hotell och restaurangprogrammet ser på arbete, skola och praktikHur kan skolan i förväg identifiera elever i behov av extrahjälp ut i arbetslivet?Hur kan skolan i förväg identifiera elever i behov av extrahjälp ut i arbetslivet?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för didaktik

  Författare :Erik Ekström; [2010]
  Nyckelord :APU; arbetsmarknadsinträde praktik; riskfaktorer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetsplatsförlagdutbildning (APU), arbete och skola hänger ihop. Samt att utifrån elevernas känslor och tankar försöka identifiera risk och skyddsfaktorer vad gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen för elever som läser hotell och restaurangprogrammet på en skola med 400 elever. LÄS MER

 5. 5. Handledarnas och lärarnas roller under bedömningsprocessen vid APU

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Ståhlgren; [2010]
  Nyckelord :Arbetsplatsförlagd utbildning; bedömning; samverkan; kommunikation; handledare; feedback;

  Sammanfattning : Ståhlgren, Johanna (2010) Handledarnas och lärarnas roller under bedömningsprocessen vid APU (Instructors and teachers functions during the process of rating at the workplace training) Skolutveckling och ledarskap, 180 hp, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med den här undersökningen är att jag ska undersöka lärarnas och handledarnas roller under bedömningsprocessen av den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) på Hotell och Restaurangprogrammet vid tre olika gymnasieskolor i Västra Götalands län, samt hur deras kommunikation sker. LÄS MER