Sökning: "Houda Obeid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Houda Obeid.

  1. 1. Förskolepedagogers förhållningssätt till barn ur ett genusperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Felicia Johansson; Houda Obeid; [2018]
    Nyckelord :Genus; Förskola; Kön; Jämställdhet;

    Sammanfattning : I vår studie vill vi belysa hur pedagoger bemöter förskolebarn utifrån ett genusperspektiv och hur de talar om genus. Våra frågeställningar i denna studie är: Hur bemöter pedagoger förskolebarn utifrån ett genusperspektiv? Hur talar pedagoger om genus? Den forskning och teori vi utgår ifrån är utvecklade av Maria Hedlin (2010) och Yvonne Hirdman (2003). LÄS MER