Sökning: "Hugo Dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hugo Dahl.

  1. 1. Venezuela under Hugo Chávez - en mätning av demokrati

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Erik Schyberg; [2008]
    Nyckelord :Venezuela; demokrati; Chávez; Dahl; yttrandefrihet; politiska friheter ; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science; Social Sciences;

    Sammanfattning : The present state of politics in contemporary Venezuela portrays a country of polarization, a chase for power and accusations of authoritarian and even undemocratic rule. The purpose of this bachelor thesis is to examine the democracy in Venezuela, in order to clarify the sometimes vauge perception of the political situation. LÄS MER