Sökning: "Hugo Hammar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hugo Hammar.

 1. 1. CEO Compensation and Company Performance - Evidence From Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Djudja; Hugo Hammar; [2019-07-09]
  Nyckelord :CEO Compensation; Agency Theory; Compensation Plan; Variable Pay;

  Sammanfattning : Compensation to CEOs has increased dramatically over the past decades. This increase over time raises the question of its justifiability. The direct costs of CEO compensation shall be considered in light of the value added by reduced agency costs that originate from the principal agent relationship between CEOs and shareholders. LÄS MER

 2. 2. Den verkliga bilden av förhandlingar - Faktorerna som teorin förbisett

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Hammar; Carl-Christian Malm; Amit Patel; [2004]
  Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Förhandlingslitteraturen har under de senaste decennierna haft en säregen utveckling, och forskare har debatterat vilka beståndsdelar och element som egentligen ska anses bygga upp förhandlingar. Det finns idag därför en risk att förhandlare kan få en snedvriden bild av förhandlingar i verkligheten. LÄS MER