Sökning: "Hugo Hummelgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hugo Hummelgren.

  1. 1. Revision under covid-19 : En kvalitativ studie om pandemins påverkan på revisionsprofessionen

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :William Lindgren; Hugo Hummelgren; [2021]
    Nyckelord :Auditing; covid-19; Revision; covid-19;

    Sammanfattning : The covid-19 pandemic broke out in Sweden in March 2020 and what followed were economic uncertainty, restrictions and social distancing. This study is inspired by two publications regarding the subject of auditing during the covid-19 pandemic. LÄS MER