Sökning: "Hugo Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hugo Jakobsson.

  1. 1. Klimatsmarta inköp

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Sofia Lindh; Hugo Jakobsson; [2017]
    Nyckelord :inköp; klimatinformation; EPD; CO2-ekvivalent; leverantörer;

    Sammanfattning : Det långsiktiga målet för Skanska är att nå klimatneutralitet år 2050. Ett steg i den riktningen är att ställa krav på leverantörer att tillhandahålla klimatinformation för att möjliggöra en minimering av klimatpåverkan vid byggproduktionen. Inköp utgör 75 - 80 % av totalkostnaderna i ett projekt, en stor påverkan. LÄS MER