Sökning: "Hugo Keyser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hugo Keyser.

  1. 1. Separationsteknik i fluglarvskompostering : teknikutvärdering och prototypframtagning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

    Författare :Hugo Keyser; [2017]
    Nyckelord :Produktutveckling; FLK; CAD; separationsteknik; siktning; TDB; SCAMPER;

    Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver produktutveckling av en separeringsmaskin i ett inledande skede. Institutionen för Energi och Teknik vid SLU bedriver forskning inom fluglarvskompostering och behöver en utrustning för att separera larverna från behandlingsrester. LÄS MER