Sökning: "Hugo Rune"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hugo Rune.

  1. 1. Humankapitalets roll vid företagsvärdering

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karl Kihlberg; Hugo Rune; [2015]
    Nyckelord :human capital; personnel cost; valuation; return on assets; humankapital; personalkostnad; företagsvärdering; avkastning på totala tillgångar;

    Sammanfattning : This study investigates a method for identifying human capital and its effect on company valuation. We devise a measure for the efficiency of human capital based on the personnel cost. We include all companies listed in the financial and industry sector on Nasdaq OMX Stockholm in an attempt to examine human capital and its effect on firm valuation. LÄS MER