Sökning: "Hult Mathilda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hult Mathilda.

  1. 1. Livscykelanalys och livscykelkostnad för byggnad isolerad med hampfiber jämfört med alternativ isolering

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Ylva Eriksson; Hult Mathilda; Sara Karlsmo; [2021]
    Nyckelord :LCA; life cycle assessment; LCC; life cycle cost; hemp fiber insulation; cellulose insulation; glass wool insulation; insulation; biogenic carbon; carbon dioxide equivalents; CO2e; climate; building sector; one-story house; Livscykelanalys; LCA; livscykelkostnad; LCC; hampa; hampfiberisolering; cellulosa; glasull; isolering; biogent kol; koldioxidekvivalenter; CO2e; klimat; byggbransch; småhus.;

    Sammanfattning : Det finns en oro kring konsekvenserna av ökade växthusgasutsläpp. Därför har bland annat EU:s medlemsländer tecknat avtal om att minska utsläppen. I Sverige har det lett till krav att från och med 2022 redovisa byggmaterials miljöpåverkan genom klimatdeklarationer. Byggsektorn har potential att minska klimatpåverkan. LÄS MER