Sökning: "Hultqvist William"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hultqvist William.

  1. 1. Fett i de kommunala avloppssystemen – matavfall på fel plats

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Johan Lundgren; Hultqvist William; [2018]
    Nyckelord :fat; sewer; food waste; grease trap; biotechnology; food waste disposer; water and wastewater; fett; avlopp; matavfall; fettavskiljare; bioteknik; matavfallskvarn; VA;

    Sammanfattning : Tidigare undersökningar visar att fettproblematiken i de kommunala ledningsnäten är ökande. Fettet som hamnar i avloppen leder till drift- och underhållskostnader, men leder även till problem för att nå de lagar och regler som ställs på VA-huvudmännen. LÄS MER