Sökning: "Hulya Karatas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hulya Karatas.

  1. 1. Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sandy Hanna; Hulya Karatas; [2021-09-10]
    Nyckelord :Revisorns oberoende; oberoendehot; gränsdragningsproblematik; analysmodellen; revisorsrotationen; reglering och yrkesetik;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. LÄS MER