Sökning: "Humanitarian Supply Chain Management. Humanitarian Supply Chain. Preparedness Stage. Natural Disasters. Humanitarian Organizations. Partners. Dyads. Multiple Case Studies. Performance Measurements. Performance Management Process. Supply Chain Process Integration."

Hittade 1 uppsats innehållade orden Humanitarian Supply Chain Management. Humanitarian Supply Chain. Preparedness Stage. Natural Disasters. Humanitarian Organizations. Partners. Dyads. Multiple Case Studies. Performance Measurements. Performance Management Process. Supply Chain Process Integration..

  1. 1. Humanitarian Supply Chain: Improvement of Lead Time Effectiveness and Costs Efficiency : A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Ester Listani Jayadi; Najmus Sadat; Hugo Richit; [2020]
    Nyckelord :Humanitarian Supply Chain Management. Humanitarian Supply Chain. Preparedness Stage. Natural Disasters. Humanitarian Organizations. Partners. Dyads. Multiple Case Studies. Performance Measurements. Performance Management Process. Supply Chain Process Integration.;

    Sammanfattning : Title: Humanitarian Supply Chain: Improvement of lead time effectiveness and cost-efficiency. A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners. Authors: Ester Lisnati Jayadi, Hugo Richit, Najmus Sadat. LÄS MER