Sökning: "Hundeide"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Hundeide.

 1. 1. Hinder och utmaningar i det förebyggande arbetet mot mobbning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Khan; Madeleine Ranström; [2021]
  Nyckelord :Förebyggande arbete mot mobbning; ramfaktorer; relationellt perspektiv och lärares uppfattningar.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt lärares uppfattningar och erfarenheter av det förebyggande arbetet mot mobbning. Syftet med undersökningen är att försöka fördjupa förståelsen för lärares olika uppfattningar om det förebyggande arbetet mot mobbning, samt vilka formella villkor, hinder och ramar lärarna uppfattar att de har i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. “NÄRA ELLER NÄRVARANDE” : -En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på barns sociala relationer och behov av kamrater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Trygg; Sandra Rannström; [2020]
  Nyckelord :Relationer; Kamrater; Barnsyn; Förhållningssätt; Inkludering;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie kring hur förskollärare ser på barns sociala relationer och behov av kamrater, samt hur de arbetar med de sociala relationerna och barnens kamratskap. Hundeides tolkning av det sociokulturella perspektivet är studiens teoretiska utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Dynamiska förskollärare i en odynamisk miljö : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter och tankar om sitt arbete med de yngre barnens språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frida Granero; Caroline Udén; [2020]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskollärare; kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens fokus är att ta reda på hur förskollärare förstår uppdraget att stimulera de yngsta barnens språk. Datamaterialet har samlats in genom kvalitativa metoder med hjälp av semistrukturerade intervjuer av förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Samtal under måltiden i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofi Arvanitis; [2017]
  Nyckelord :förskola; måltid; dialog; relationellt perspektiv; samtal;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras samtal under måltiden i förskolan ur ett relationellt perspektiv. Inom vilket mellanmänskliga relationer och dialoger är centrala. Syftet med studien är att undersöka vilka slags samtal som äger rum, vad som möjliggör eller försvårar dem, om och hur pedagogik och omsorg samspelar. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering : En studie med fokus kring barns konflikter och förskollärarens kvalitéer ur ett barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jessica Ingvarsson; [2016]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Barns perspektiv; Förskollärarens kvalitéer; Förskolans verksamhet;

  Sammanfattning : Studien inriktar sig på att undersöka förskollärarens kvalitéer i en konfliktsituation utifrån ett barns perspektiv. Förskollärarens kvalitéer syftar i denna studie till roller, egenskaper samt uppgifter. Barns perspektiv innebär enligt Trondman (2011) att barnen ska ha rätt att ha det bra i nuet. LÄS MER