Sökning: "Hur lär vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Hur lär vuxna.

 1. 1. Du lär så länge du leker. : Elevernas egna uppfattning av rastverksamhetens påverkan.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Aneta Josifovski; [2019]
  Nyckelord :Rastverksamhet; lek; sociala relationer; elevpåverkan;

  Sammanfattning : Rasten är en outnyttjad lärmiljö inom skoldagen. Där har elever genom tiderna lämnats åt sitt öde. De ska klara social interaktion, undvika kränkande behandlingar och få tid till rekreation. Många skolor har rastverksamhet för att skapa en bättre miljö på rasterna. LÄS MER

 2. 2. Preschool children´s meeting with literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jesenka Sehic Musinovic; Florije Zeqiri Fejzullahi; [2019]
  Nyckelord :Literacy; emergent literacy; sociokulturellt perspektiv; barns literacyhistoria; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka metoder och arbetssätt förskollärare förhåller sig till för att främja barns språkutveckling genom läsning i förskolan. Denna studie görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv och baserar sig på grundtesen att människors interaktion, möten med varandra, är betydelsefullt för hur språkinlärning och lärandet sker i samspelet med andra i olika situationer och med olika verktyg. LÄS MER

 3. 3. Ordet som försvann : En vetenskaplig essä om förskolepedagogers fostransansvar och praktiska yrkeskunnande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ylva Embler; [2019]
  Nyckelord :Child-rearing; preschool; basic activity; non-cognitive abilities; curriculum; socialisation process; development; practical knowledge; professional and interpersonal responsibility; Fostran; förskolan; grundverksamhet; icke-kognitiva förmågor; läroplan; socialisationsprocess; utveckling; praktisk kunskap; professionellt och mellanmänskligt ansvar;

  Sammanfattning : The word that disappeared - A scientific essay on the child-rearing responsibilities and practical professional knowledge of preschool educators This scientific essay examines how child-rearing tasks of the preschool educator relates to their practical knowledge from a hermeneutical perspective considered in the light of Hannah Arendt's concept of responsibility. The study consists of six subject narratives and an ethno-logical field study carried out at two preschools. LÄS MER

 4. 4. Barn i behov av särskilt stöd-med fokus på funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Norberg; [2019]
  Nyckelord :Dokumentation; förhållningssätt; inkludering; kvalitativa intervjuer; kompetens; observation;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att belysa hur pedagoger i förskolan kan bidra till att stötta barn i behov av särskilt stöd, med fokus på funktionsvariationer. Studien bygger på datainsamling genom kvalitativa intervjuer med fyra erfarna förskollärare vid tre olika förskolor i samma kommun. LÄS MER

 5. 5. Lära om och lära nytt Erfarenheter av att använda kontinuerlig och intermittent glukosmätning och hur det inverkar på egenvård hos vuxna med typ 1 diabetes.

  Magister-uppsats,

  Författare :Rutgersson Larsson; [2018-04-18]
  Nyckelord :Typ 1 diabetes; ; kontinuerlig; intermittent glukosmätning; vuxna; erfarenheter; egenvård;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Continuous and intermittent glucose monitoring has been shown to be effective in lowering glucose levels in people with type 1 diabetes, which is crucial in reducing the risk of short and long term complications. It is insufficiently studied what the patient´s experience is about using the treatment and how it can affect the daily life of the patient. LÄS MER