Sökning: "Hur marknader kan delas upp"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hur marknader kan delas upp.

 1. 1. En nordisk slutkundsmarknad för el : Internationalisering av svenska elhandelsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Marklund; [2014]
  Nyckelord :Internationalisering; nordisk slutkundsmarknad; elhandel; elhandelsbolag;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör den kommande nordiska slutkundsmarknaden för elektricitet med utgångspunkt i de större svenska elhandelsbolagen. Syftet är att undersöka vilka drivkrafter som finns bakom denna marknad, hur de svenska elhandelsbolagen förbereder sig samt hur en nordisk slutkundsmarknad kan påverka deras internationaliseringsprocess. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering i spannmålsodling

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Henrik Lilja; Sebastian Stotzer; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjligheter för svenska lantbrukare att hantera risker som påverkar gårdens ekonomiska resultat. Frågeställningen avser att spegla hur spannmålsodlaren utifrån risk- och produktionspreferens kan hantera riskfaktorer för att maximera sin nytta gällande ekonomisk avkastning. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensbegränsande horisontella samarbeten - sanktionssystemets funktion och framgång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Helena Eriksson; [2011]
  Nyckelord :sanktionssystem; konkurrenslag; kartell; kriminalisering; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Karteller uppstår när företag som agerar i samma led i distributions- eller produktionskedjan samverkar genom konkurrensbegränsande överenskommelser för att hindra eller begränsa den effektiva konkurrensen på en marknad. I hemlighet bestäms exempelvis hur priser ska sättas eller hur marknader och kunder ska delas upp mellan deltagarna. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för tillämpning av ständiga förbättringar

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Mahdis Sehat; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många organisationer idag ställs inför utmaningen att överbygga gapet mellan produktionskapacitet och förväntat resultat på grund av allt snabbare föränderliga marknader. Som svar har många företag tillämpat konceptet Lean produktion där man strävar efter perfektion genom ständiga förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Försörjningssektorerna och Försörjningsdirektivet 2004/17/EG - en redogörelse av grundförutsättningarna för direktivets tillämplighet samt av möjligheterna till undantag för hel sektor enligt Artikel 30

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Hellqvist; [2007]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I EU omfattar den offentliga upphandlingen årligen 1500 miljarder Euro, vilket motsvarar ungefär 16 % av EU:s BNP. Motsvarande siffra i Sverige är uppskattningsvis 400 miljarder SEK. Det finns alltså stora skäl att reglera denna typ av upphandling för att säkerställa att EG-rättens grundprinciper, dvs. LÄS MER