Sökning: "Hur personliga erfarenheter påverkar bemötande av pojkar och flickor i förskolan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hur personliga erfarenheter påverkar bemötande av pojkar och flickor i förskolan.

  1. 1. Hur personliga erfarenheter påverkar bemötande av pojkar och flickor i förskolan : -ur ett livsberättelseperspektiv

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Therese Larsson; [2008]
    Nyckelord :pedagogik; genus; jämställdhet;

    Sammanfattning : SummaryThe aim with this study is to find which importance the individual pedagogue may have forthe children in the preschool when they create an identity as a girl or a boy. The ownstandards and the values are said lie to shallow for how we as adult chooses to refute girls andboys in the child group. LÄS MER