Sökning: "Hur redovisa man en intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hur redovisa man en intervju.

 1. 1. Skillnader och likheter mellan klassisk gitarr och elbas : En sökande studie där jag lär mig spela elbas och jämför detta med klassiskt gitarrspel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Henrik Sunesson; [2019]
  Nyckelord :Electric bass; walking bass; master – apprentice teaching; second instrument; classical guitar; Elbas; vandrande bas; mästarlära; biinstrument; klassisk gitarr;

  Sammanfattning : I denna uppgift kommer jag presentera resultatet av min självstudie där jag lär mig tekniken vandrande bas på elbas genom lärarledda elbaslektioner. Denna process är videoinspelad, semistrukturerad intervju har hållits och dokumentationen analyseras genom transkription. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av extrem tjänstefiering : Revisorers och normgivares syn på problematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Jonsson; Unni Stoltz; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Product service systems; the role of accounting; audit objectivity; Tjänstefiering; extrem tjänstefiering; redovisningens roll; revisorns objektivitet;

  Sammanfattning : Företag hittar ständigt nya sätt att arbeta genom olika strategier. En ny sådan strategi kallas extrem tjänstefiering som innebär att företag går från att sälja fysiska produkter, till att sälja funktionen av en produkt. Istället för att exempelvis sälja en borrmaskin, säljer man antal borrhål som maskinen producerar. LÄS MER

 3. 3. Intern processkvalitet Region Bygg Mellersta : Totalkvalitetsgranskning på en byggregion i Peab Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Anshammar; [2016]
  Nyckelord :Total quality; Peab; internal function; own controls.; Totalkvalitet; Peab; internverksamhet; egenkontroller.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Studiens syfte var att bidra till framtidens kvalitetsarbete i byggbranschen och att utveckla arbetet med kvalitet. I studien kartläggs om det finns faktorer som påverkar kvaliteten i större utsträckning än andra faktorer. LÄS MER

 4. 4. Muntlig matematik : En kvalitativ intervjustudie utifrån ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Loise Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Muntlig matematikundervisning; kommunikation; nationella provet; intervju; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera elevers uppfattningar om muntlig matematikundervisning samt ta reda på hur väl förberedda eleverna kände sig inför den muntliga delen av det nationella provet i matematik för årskurs 9. Med muntlig matematikundervisning avser jag den undervisning som är planerad av lärare att ske med muntlig kommunikation som exempelvis gruppdiskussioner eller muntligt framträdande. LÄS MER

 5. 5. Implementering av Balanserat Styrkort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madelene Karlsson; Mathilda Bergqvist; [2011]
  Nyckelord :Balanserat styrkort; balanserad styrning; implementering; Gävle Kommun;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som har legat till grund för en lyckad implementering av balanserat styrkort.   Metod: Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv, vilket har motiverat till att göra en induktiv studie samt att använda oss av kvalitativ metod i våra intervjuer. LÄS MER