Sökning: "Hur skapas en god lärandemiljö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hur skapas en god lärandemiljö.

 1. 1. Lärarens förmåga i klassrummet : En kvalitativ intervjustudie av förstelärares och gymnasieelevers erfarenhet av lärarens yrkesskicklighet och god undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Natalie El-Hage; Linda Bergström; [2014]
  Nyckelord :Yrkesskicklighet; lärandemiljö; undervisning; pedagogik; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet är att synliggöra förstelärares och elevers erfarenhet av den pedagogiska verksamheten i svensk grundskola och inriktar sig på att undersöka hur en god lärandemiljö ser ut och skapas av läraren. Studien har utgått från två olika urvalsgrupper: förstelärare årskurs 7-9 och elever som genomgått svensk grundskola. LÄS MER

 2. 2. Den lärande miljön : Några svenska och norska lärares syn på lärmiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Ragnhild Kvam Pedersen; Ellinor Bergkvist; [2008]
  Nyckelord :lärmilöer pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är få ökad kunskap och förståelse för lärares uppfattning av en god lärmiljö. Vad anser lärarna vara en god lärandemiljö, hur kan en god lärmiljö skapas och vilken betydelse menar lärarna att lärmiljön har för undervisningen? En intervjuundersökning på två likvärdiga skolor i Norge och Sverige genomfördes och tre lärare på respektive skola deltog. LÄS MER