Sökning: "Husam Katileh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Husam Katileh.

  1. 1. THE GUYS WHO DON’T FIT IN THE BOX - En kvalitativ studie om hur icke-vita personer framställs på kroppsaktivistiska konton på Instagram

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Husam Katileh; [2021-07-01]
    Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; marginaliserade grupper; sociala medier; Instagram;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kroppsaktivistiska rörelserrepresenterar icke-vita personer på Instagram, och ifall detta utmanar dedominanta maktstrukturerna eller inteTeori: Intersektionalitet, kritisk diskursanalysMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Inlägg på Instagram från fyra olika kroppsaktivistiska kontonResultat: Resultatet visar att icke-vita personer ofta framställs som ett koncept eller ettobjekt som representerar något annat. I några fall framställs de som individeroch då läggs fokuset på deras individuella berättelser som speglar denmarginaliseringen och det förtrycket de utsätts för. LÄS MER