Sökning: "Hushållsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Hushållsarbete.

 1. 1. Småföräldrar och arbetsliv : En kvalitativ studie av vilka faktorer som påverkar småbarnsföräldrars sysselsättningsgrad i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linn Alenklint; [2020]
  Nyckelord :Arbetsliv; Föräldrar; Tidspress; Barns utveckling; Könsperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en förståelse för vilka faktorer som småbarnsföräldrar upplever och uppfattar ligger till grund för deras sysselsättningsgrad i arbetslivet. Vidare så undersöktes eventuell upplevd tidspress hos föräldrarna och om den kan ha någon betydelse för barns utveckling. LÄS MER

 2. 2. "Blir det någonsin rättvist?" : En kvalitativ studie om hur kvinnor i samkönad relation upplever ansvarsfördelningen i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anette Hermansson; Agnieszka Pennholm; [2020]
  Nyckelord :Women in same-sex relationships; division of housework; equality; justice; Kvinnor i samkönad relation; ansvarsfördelning; jämlikhet; rättvisa;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål regeringen i Sverige har är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, detta mål innefattar sex delmål. Delmål fyra handlar om en jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av utbildning för en jämställd fördelning av hushållsarbete : En kvantitativ studie på den relativa fördelningen av hushållsarbetet för samboende kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emelie Holst; Nilla Sparrborn; [2020]
  Nyckelord :Diskursivt medvetande; Doing gender; hushållsarbete; jämställdhet; praktiskt medvetande; relativa resurser; socialisering; specialiseringsteorin; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om den relativa tiden i hushållsarbete för män och kvinnor i heterosexuella par samvarierar med båda parternas utbildningsnivå. Detta för att få en djupare förståelse för hur kvinnor och män i par med olika kombinationer av utbildningsnivå fördelar hushållsarbetet i relation till sin partner. LÄS MER

 4. 4. KONFLIKTEN MELLAN ARBETE OCH FAMILJ : En studie i en svensk kontext med ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Lundgren; Amalia Näsman; [2020]
  Nyckelord :Diskrepans; jämställda värderingar; hushållsarbete; orättvisa; konflikt arbete-familj; tvåförsörjarmodell; jämställdhetsideal; genuskontrakt; normer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har spekulerat kring samspelet mellan värderingar om jämställdhet och fördelning av hushållsarbete, och att det eventuellt finns en diskrepans mellan attityder till könsroller och praktik samt att detta kan vara en källa till konflikt mellan arbete och familj. Med multivariata samt könsseparata regressionsanalyser ämnar denna uppsats att i en svensk tvåförsörjarkontext studera diskrepansen mellan jämställda värderingar och upplevd orättvis fördelning av hushållsarbete samt hur det för män och kvinnor inverkar på konflikten arbete-familj. LÄS MER

 5. 5. Investigating Deep Learning algorithms for end-to-end language-based interaction with domestic robots

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sandra Picó Oristrell; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A socially assistive robot capable of helping with domestic work through understanding natural language instructions is still considered a difficult challenge. This work investigates how deep learning algorithms could help us to achieve this goal. LÄS MER