Sökning: "Husmoder"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Husmoder.

 1. 1. En kvinnas lott : Normer och ideal i husmorsfilmerna 1952–1975

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Tove Lindell; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; diskurs; ideal; normer; genus; folkhemmet; konsumentupplysning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med hjälp av en kritisk diskursanalys undersöka framställningen av husmodern i Husmorsfilmerna mellan åren 1952 och 1975. I studien har teorier om genus använts samtidigt som en diskursanalytisk ansats appliceras för att studera de lexikala aspekterna i filmerna och som i sin tur synliggör förekomsten av samhälleligt förekommande diskurser. LÄS MER

 2. 2. Den skickliga expertisen och den plikttrogna husmodern : En kvalitativ undersökning av mannen och kvinnan i Husmors Filmer ifrån 1953 - 1975

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hampus Götesson; [2021]
  Nyckelord :Husmoder; husmödrar; husmorsfilmer; husmorsfilm; spelfilm; folkhemmet; folkhem; filmanalys; genusanalys; genusgeografi; maskulinitetsteori; Hirdman; Connell; rörelsemönster; könsmönster; kvinnohistoria; genuspresentation; genusfilm; filmteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen fokuserar sig på framställandet av mannen och kvinnan i Husmors Filmer under 1953 – 1975. Husmors Filmerna riktade sig till husmodern i hemmet och koncentrerade sig dels på hemmets faktorer så som matkultur, inredning och bohag, men även dels på olika hushållstekniker som städning och matlagning där husmodern ständigt var i fokus. LÄS MER

 3. 3. Duktig mamma vilar aldrig : Om hemarbetets effektivisering och husmodersidealet inom Sveriges Husmödrars Riksförbund 1926 till 1968

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :Hemarbete; Hushållsteknik; Husmoder; Industrialisering; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : For the largest part of the 20th century a majority of all married women in Sweden worked as unpaid houseworkers. Although time-consuming and filled with much drudgery, little attention was brought to their work. LÄS MER

 4. 4. Hembiträdet: individ ellerprojektionsyta? : Mentalitet, identitet, genus, klass ochskötsamhet i tidningsartiklar av och omhembiträden i det tidiga 1900-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Johan Grönmark; [2020]
  Nyckelord :Hembiträde; husmoder; mentalitet; identitet; klass; genus; intersektionalitet; patriarkalism; heder; skötsamhet; arbetarrörelsen; fackförening; arbete; hushåll; Stockholm; 1900-tal; emotionellt arbete; egensinnighet; tidskrifter;

  Sammanfattning : Uppsatsens handlar om debatten om problemen med hembiträdena och hur situationen skulle förbättras i början av 1900-talet. Källmaterialet är Stockholms tjänarinneförenings medlemstidning Tjänarinnebladet samt tidskrifterna Idun och Dagny. LÄS MER

 5. 5. ”Kvinnor som stålmän” -En undersökning om vilken bild som förmedlas av manliga och kvinnliga arbetare i tre olika industrier i Eskilstuna under perioden 1960–1980

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cajsa Axelsson Elfving; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällsutvecklingen på 1960- och 1970-talet bidrog till olika debatter om jämställdhet mellan könen som grundade sig i argumentationer som handlade om att bevara eller förändra strukturen på familjen. Detta familjeideal har sedan lång tid tillbaka utgått ifrån att kvinnans roll ska vara i hushållet genom att vara husmoder och att mannen ska försörja henne. LÄS MER