Sökning: "Hussein Al-Saad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hussein Al-Saad.

  1. 1. eWOM: Kundrecensioners påverkan på konsumenter utifrån Regulatory Focus-teorin

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Hussein Al-Saad; Patrik Tostemar; [2014]
    Nyckelord :eWOM; Regulatory Focus; consumption goals; customer reviews; eWOM; Regulatory Focus; konsumtionsmål; kundrecensioner;

    Sammanfattning : This study examines the eWOM effect, more specifically: how customer reviews effects consumers. The study is based on a modified version of the Regulatory Focus Theory which describes consumer behavior using consumer consumption goals. LÄS MER