Sökning: "Hussein Can"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Hussein Can.

 1. 1. Ungdomsbrottslighet i Sverige - En studie av potentiella riskfaktorer som leder till ungdomsbrottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hussein Ahmed; Murtada Ali Khalaf; [2020]
  Nyckelord :Crime; Empowerment; Life-span theory; Norm-breaking behavior; risk factors; youth delinquency;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand the risk factors contributing to juvenile delinquency for young men in Sweden. Previous research shows that juvenile delinquency is a theme that exists in all communities and affects several areas of society such as family relations, social relations, academic achievement as well as individual consequences. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till patienter med fetma : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Leyla Abdi Hussein; Michelle Antonsen; Lars Filip Björkman; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; literature review; nurse; obesity; Attityder; fetma; litteraturöversikt; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer inom vården i kontakt med patienter med fetma. Förutfattade meningar kring fetma skapar attityder. Sjuksköterskors attityder som framkommer i det vårdande mötet kan leda till att patienter med fetma upplever sig diskriminerade. LÄS MER

 3. 3. Metodik för utmattning av asfaltbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Adi Hadzikadunic; Hussein Al-Sultani; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; Bitumen; Filler; Mastics; Rheology; Fatigue; Dynamic Shear Rheometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The durability of asphalt can be investigated with fatigue tests, which unfortunately are very laborious and costly. Therefore, they are not used as often as they should. At LTH in Lund, an alternative method is utilized using a dynamic shear rheometer, DSR, on asphalt’s mastic for fatigue properties testing. LÄS MER

 4. 4. Upplevda förväntningar om tacksamhet vid beviljad asyl : En kvalitativ studie om sambandet mellan beviljad asyl och tacksamhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Rebecca Axéll; Fatema Abdulkadir Hussein; [2020]
  Nyckelord :Expectation of gratitude; granted asylum; process of social integration; hospitality; Förväntan om tacksamhet; beviljad asyl; integrationsprocess; gästfrihet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan beviljad asyl och en förväntan om tacksamhet hos individer som av flyktingskäl har beviljats asyl i Sverige, samt om förväntan om tacksamhet har en påverkan på en individs integrationsprocess. Detta undersöks utifrån sju semi-strukturerade intervjuer med respondenter som alla har beviljats asyl i Sverige och är svenska medborgare. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på prostitution : En kvalitativ studie om organisationers arbete prostituerade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Yamur Demirkiran; Hussein Janabi; [2020]
  Nyckelord :Prostitution; Sweden; Feminism; Streetwalker; Sexworks; Sugardating; Law; Prostitution; Sverige; Feminism; Gatuprostitution; Sexarbete; Sugardating; Sexköpslagen; Lag;

  Sammanfattning : Prostitution har haft en lång historia i Sverige och har under de senaste 20 åren haft en drastisk förändring på grund av den svenska modellens lagstiftning att enbart kriminalisera köparen av sexuella tjänster. Vi har på grund av detta varit intresserade i hur arbetet med prostitution ser ut. LÄS MER