Sökning: "Hussein Hamoodi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hussein Hamoodi.

  1. 1. Klassicering av neuropati baserat p˚a svettmo¨nster

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Johan Broberg; Hussein Hamoodi; Henrik Håkansson; Jonathan Kerr; [2019-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att avgöra klassicerbarheten av patienter med perer neuropati baserat på svettmönster med hjälp av logistisk regression. Vår data innehöll tre grupper: kontroller, neuropatiska och obekräftat neuropatiska, individer som misstänks lida av neuropati men ¨annu inte fått det bekräftat. LÄS MER