Sökning: "Huvud-halscancer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Huvud-halscancer.

 1. 1. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 2. 2. "Att hitta nyckeln" Sjuksköterskor erfarenheter av att vårda patienter med huvud-, halscancer och alkoholmissbruk. : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Enström; Frans Söderman; [2017]
  Nyckelord :Nursing; nurses; head and neck cancer; alcohol addiction; experiences; patients; person-centered care; Omvårdnad; sjuksköterskor; huvud-halscancer; alkoholmissbruk; erfarenheter; patienter; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med huvud- och halscancer och alkoholmissbruk. Bakgrund: Cancer i huvud-halsområdet är den sjätte vanligaste dödsorsaken vid cancersjukdom. Överkonsumtion av alkohol tillsammans med rökning är de största enskilda riskfaktorerna för den här sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetshöjande förbättringsinsatser inom cancervården : En fallstudie med fokus på behov

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Oldaeus Almerén; [2015]
  Nyckelord :needs; nurse navigator; head- and neck cancer; microsystem; quality improve- ment; Kano model; behov; kontaktsjuksköterska; huvud- halscancer; mikrosystem; förbättringskun- skap; Kano-modell;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa förutsättningar för en förbättrad cancervård, genom att fördjupa kunskapen och förståelsen om behov hos huvud- och halscancerpatienter under cancerprocessen. Därutö- ver önskas ett förbättrat omhändertagande genom att implementera och utvärdera kvalitetshö- jande förbättringsinsatser. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation mellan sjuksköterskor och huvud-halscancerpatienter som har talsvårigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Uppsala universitet/VårdvetenskapInstitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Nordblom; Lena Hedlund; [2009]
  Nyckelord :communication; nursing; ”head and neck”; kommunikation; omvårdnad; huvud-halscancer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med huvud-halscancerpatienter som har talsvårigheter. Metod:Forskningsdesignen var kvalitativ och metoden var att spela in semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor på en öron-, näs- och halsavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige. LÄS MER