Sökning: "Hybrid work"

Visar resultat 1 - 5 av 472 uppsatser innehållade orden Hybrid work.

 1. 1. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
  Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

  Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER

 2. 2. Morgondagens arbetssätt – hälsosam och hybrid : En kvalitativ studie om vad ledare gör för att främja medarbetarnas hälsa vid hybridlösningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Hellgren; Jessica Larsson; [2022]
  Nyckelord :Health-promoting leadership; hybrid leadership; communication; physical work environment; psychosocial work environment; Hälsofrämjande ledarskap; hybridledarskap; kommunikation; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera vad olika ledare gör för att främja medarbetarnas hälsa när medarbetarna både arbetar på kontor och på distans. Problemformulering: Vad gör ledare för att främja hälsan för medarbetarna under hybridformer? Metod: Det här är en tvärsnittsstudie som behandlar fenomenet hälsofrämjande ledarskap under hybridformer med en deduktiv forskningssats och där datainsamling har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Hybrid är det nya normala : En kvalitativ studie om förhoppningarna om arbetslivet efter påtvingat distansarbete.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Anttila; Jenný Jensdóttir; [2022]
  Nyckelord :teleworking; remote working; future work life; hybrid work; arbets- och organisationspsykologi; distansarbete; framtida arbetsliv; hemarbete; hybridarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de förhoppningar som kontorsanställda hade om hur ett framtida arbetsliv, enligt deras mening, bör te sig efter det att de har blivit tvingade att arbeta på distans. Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med bekvämlighetsurval kombinerat med snöbollsurval vilket resulterade i tolv intervjudeltagare (n=12). LÄS MER

 4. 4. Towards a tunable, wide-band acoustic transducer operating in the quantum regime.

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Abel Hugot; [2022]
  Nyckelord :Hybrid quantum systems; Acoustics; Impedance matching; SQUIDs; Hybrida kvantsystem; Akustik; Impedansanpassning; SQUIDs.;

  Sammanfattning : In the past decade we have seen fast development of new quantum technologies that promise to revolutionise communications and computing. Many different routes are explored to physically implement such quantum technologies. Among others, we can mention superconducting circuits, spin-based devices and photonic devices. LÄS MER

 5. 5. Office localization and the impact of remote work: A case study of a KIBS

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Simon Karlberg; Antonius Mekhael; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic has induced society to conduct work more remotely and therefore created challenges in adapting to this change. Remote work has created new opportunities of being less geographically bound when conducting work which therefore evokes the questions of what considerations are of importance when implementing remote work and how it has affected the choice of physical location. LÄS MER