Sökning: "Hybridföretag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hybridföretag.

  1. 1. Hybrida missmatchningar med hybridföretag - En EU-rättslig analys av de svenska bestämmelserna avseende klassificering av företag samt ränteavdragsförbudsreglerna

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Emelie Mik; [2018]
    Nyckelord :EU-rätt; EU law: Skatterätt; Hybrida missmatchningar; Hybrid mismatches; Hybridföretag; Hybrid entities; Etableringsfriheten; Freedom of establishment; ATAD; Anti-tax avoidance; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The tax treatment of different entities, within a jurisdiction, differs. If an entity is classified as transparent for tax purposes in one state and as opaque in another state, hybrid mismatches can arise. LÄS MER